Vad alla redan vet men ingen gör något åt

Publicerat: februari 16, 2012 | Sparat under: Aktuella frågor

I en tankeväckande ledare av Maria Ludvigsson i SvD den 1 juli 2011 kunde man  avseende tillväxt läsa att:

Sedan 50-talet har inte ett enda nytt jobb netto skapats i privat sektor i Sverige. Inte ett enda. Än mindre har vi sett nya varianter av Ikea, Ericsson, Tetra Pak, AGA eller andra innovativa företag som vuxit och gett jobb till tusentals människor och välstånd för ännu fler. Och ja, detta vet alla. Men nej, mycket lite görs för att de facto ändra den politik som sätter gränserna för växande företag och entreprenörers ambitioner att ’’göra det stort’’. 

Såväl forskare som allehanda or­ganisationer sysslar på heltid med att kartlägga entreprenör­skap för att utröna den magiska formeln för dessa hett efterfråga­de företag. Det mesta finansieras av staten. Tillväxtverket, entre­prenörskapsakademier, entre­prenörskap i skolan, bidrag till kvinnliga entreprenörer, Inlandsinnovation, Tillväxtanalys med flera. Frågan som infinner sig är om vi har fler experter på entreprenörskap än vi har entre­prenörer. 

Fenomenet påminner om den evige bantarens imponerande kunskap om allehanda dieter och parallella oförmåga att gå ner i vikt. Man vet precis vad som krävs, men klarar inte att göra det.

I går presenterade Entrepre­nörskapsforum den internatio­nella studien Global Entrepre­neurship Monitor (GEM). Av den lär vi att drygt 60 procent av svenskarna upplever att det finns goda möjligheter att starta före­tag. Drygt 40 procent tror sig dessutom ha goda förutsättning­ar att lyckas och över 70 procent menar att framgångsrikt entre­prenörskap ger hög status. Själv­förtroendet hos de presumtiva företagarna liksom attityderna till desamma verkar alltså goda. Ändå är det bara ungefär två pro­cent som just nu är i färd med att starta företag. 

GEM mäter och jämför också fak­tisk entreprenöriell aktivitet i 59 länder. Sverige ligger på plats 47. Trots att vi i Sverige, enligt sam­ma undersökning, i hög utsträck­ning gillar tanken på att starta företag händer det inte.

Kvarstår således politiska för­slag för att frigöra såväl de goda intentionerna hos makten som de goda ambitionerna hos tänk­bara företagsledare. Uppenbarligen har de attitydförändrande insatserna gjort sitt och nu åter­står att förverkliga det som före­slagits i ett otal råd och utred­ningar. Det handlar om sänkta företagsskatter, som kapitalskatt och egenavgifter, om regelminsk­ning och om laglig rätt att gå med vinst. 

Dagens bebatt är till mycket stor del inriktad mot att skapa tillväxt och ökad sysselsättning genom nyföretagnade med innovationer som plattform. Det är både rätt och bra men jag tycker att man inte får glömma möjligheten till fler jobb genom tillväxt också i den befintliga intustrin. Tillväxten i indutrin har skett genom produkivitetsökning och out-soucring vilket lett till att ökning av jobben uteblivit. Det är därför viktigt att titta närmare på hur fler jobb kan skapas även i den befintliga industrin och vad och var är hindren och problemen.

Intressanta länkar:  http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/Maj/Ingen-tillvaxt-av-privata-jobb-sedan-1950/

och

http://ekonomistas.se/2010/05/25/skapas-nya-jobb-i-sverige-2/

Kommentera

Skriv en kommentar