Cheferna kommer i kläm

Publicerat: september 11, 2010 | Sparat under: Ledarskap

I tidningen Chef nr 8, 2010 kan man i en artikel av Maria André läsa om en studie av Sven Siverbo, professor i företagsekonomi på Karlstads universitet och Johan Åkesson, forskare på Handelshögskolan i Göteborg som under en längre tid studerat styrsystem i offentlig och privat sektor. De har kommit fram till att chefer lever i en miljö där de snart drunknar i styrmedel. Målstyrning krockar med processtyrning som krockar med värdegrundsarbetet, som krockar med att man ska vara kundorienterad, vilket skapar förvirring och leder till onödiga kostnader.
”Nya styrsystem presenteras oerhört skickligt och lanseras som att de ska lösa en mängd problem”, säger Johan Åkesson.

För mig är det uppenbart att ju fler styrsystem och fler mätparametrar man inför för att styra och kontrollera en chef desto mer visar man att man inte har förtroende för chefen för att han eller hon har förstått vad chefsuppdraget är och hur det skall fullgöras. Man litar inte på sin ”underordnad” som man som ”överordnad” har tillsatt på chefspositio-nen. Ju mindre förtroende desto större blir behovet av detaljstyrning och detaljkontroll.

Som jag ser det är förtroendet mellan ledare och medarbetare på alla nivåer helt avgörande för att organisationen skall fungera och åstad-komma det den är till för. Utser man en chef måste man ha och dessutom konkret visa att man har förtroende för att vederbörande förstår vad organisationen är till för och har kapacitet och förmåga att nå de verk-samhetsmål som man är överens om. Uppnår man inte denna samsyn och ömsesidiga förståelse som leder till förtroende har man inte lyckats hitta rätt chef att leda verksamheten. Att i efterhand försöka rätta till bristerna då chefen kört i diket och genom detaljstyrning och detaljkontroll är som framgår av forskningsrapporten inte lösningen. Det leder inte bara till onödiga kostnader som man direkt kan mäta utan till vantrivsel inte bar för den otillräcklige chefen utan även för personalen och arbetsmiljön. Vad det betyder för engagemang, motivation och kreativitet och därmed för prestationen är lätt att inse. De som utsett chefen har helt enkelt inte gjort sitt jobb. Det skall man inse, känna ansvar och ta konsekvenser-na,  inte öka kontollen utan rekrytera in någon som har bättre förutsät-tningar för att klara jobbet. Någon som förstår vad ledaruppdraget innebär och hur det skall göras utan att behöva detaljstyrning.

Kommentera

Skriv en kommentar