Var finns tillväxten?

Publicerat: november 24, 2009 | Sparat under: Ledarskap

Den ekonomiska krisen och dess följder har gjort att välfärdsfrågorna har hamnat i centrum i den politiska debatten. Ökad välfärd förutsätter tillväxt och frågan är då vad man skall göra för att förbättra förutsätt-ningarna för ökad ekonomisk tillväxt. Diskussionen hittills har främst varit inriktad på vår förmåga att skapa ny kunskap och omsätta nyvunnen kunskap till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster. Genom att satsa på innovation och entreprenörskap har man tänkt att kreativa utvecklingsprocesser nationellt, regionalt och lokalt skall leda till att nya tillväxtföretag och nya jobb.

 Det låter enkelt, men som vi vet är processen att från scratch nå fram till ett livskraftigt kommersiellt företag riskfyllt, svår och framför allt mycket tidskrävande. Om nyföretagandet skall ha någon märkbar effekt på tillväxten och sysselsättningen måste man ha ett tidsperspektiv som sträcker sig längre än tio år. Nyföretagandet baserat på ny kunskap och innovationer kan således inte vara den enda vägen och intet tillfyllest för att skapa snabb tillväxt i ekonomin speciellt inte nu under den aktuella krisen. Därmed på intet sätt sagt att vi inte skall satsa på innovationer och nyföretagande. Detta skall vara en naturlig del i den ständiga företags-utvecklingen och är ett viktigt instrument för att stärka vårt näringslivs konkurrenskraft och skapa ekonomisk tillväxt.

 Det jag tycker man hittills inte tillräckligt beaktat i debatten är nytän-kande och utvecklingsmöjligheter i de befintliga företagen.

 Att öka omsättningen med 1 % i ett befintligt företag som omsätter 5 miljard kronor årligen leder till en volymökning med 50 miljoner kronor. Även under en lågkonjunktur är en sådan “marginell” omsättningsökning eller motsvarande minskning av det konjunkturella faktureringstappet möjlig och betydligt lättare att åstadkomma än att bygga upp ett nytt till-växtföretag som omsätter 50 miljoner kronor och är dessutom lönsamt. Allt det som det nya företaget ännu inte har och skall bygga upp som t ex produkter, kundrelationer, varumärken, produktionskapacitet och inte minst viktigt kunnig personal och en effektiv organisation finns och fungerar ju redan i det etablerade företaget.

 För att vid problem och då speciellt vid konjunkturella efterfråge-minskningar reflexmässigt reagera och enbart dra ner som inte är så ovanligt hos riskkapitalister och många stora företag tycker jag är lite för enkelt. Man borde som komplement till nödvändiga strukturåtgärder också passa på att göra extra satsningar för att utveckla verksamheten. Att bara söka ”övervintra” och rida ut lågkonjunkturstormen utan att ha utvecklat sin verksamhet och sitt företag kan på kort sikt öka lönsam-heten men kan innebära att man då ekonomin åter hämtat sig kan ha tappat konkurrens-kraft och marknadsposition. Det finns alltid konkur-renter som inte sitter med armarna i kors och rullar tummarma utan passar på att rusta och positionera sig när det väl vänder.  

 Att utveckla och skapa något nytt är som vi tidigare påpekat inte lätt men det går även i svåra situationer och mitt under en djup lågkonjunktur. Jag talar här av egna praktiska erfarenheter.

 Det statliga kärnteknikföretaget Studsvik med närmare 1000 anställda som aldrig hade tjänat pengar hade överlevt sig själv skulle enligt ägar-beslut 1990 avvecklas och all personal sägas upp. Två år senare mitt under förra lågkonjunkturen blev Studsvik Sveriges tredje mest lönsam-ma företag och är nu ett noterat företag på Stockholmsbörsen med långt över 1000 anställda.  Hade man reflexmässigt agerat och gjort det lätt för sig hade företaget varit avvecklat och över 1000 personer mist jobbet.

 Det finns således all anledning att försöka vara kreativ även i befintlig verksamhet under dåliga tider. Jag hävda på intet sätt att inget görs i våra befintliga företag men det kan ju knappast vara tillräckligt ur tillväxtsyn-punkt då storföretagen i sedan 1990 inte skapat något nettotillskott av arbetstillfällen  i Sverige och därmed ökad sysselsättning. Jag är övertygad om att det finns en förbättringspotential för att skapa öka tillväxten och fler jobb.

För att vi skall lyckas är det därför viktigt att vi än mer satsar på framsynt ledarskap med förmåga att leda personal och skapa företagskulturer som främjar nytänkande och kreativitet.

2009-08-03

Kommentera

Skriv en kommentar